JS继承方法

组合继承(最常用)

组合继承,指将原型链和借用构造函数的技术组合到一块,从而发挥二者之长的一种继承模式。其背后思路使用用原型链实现对原型属性和方法的继承,而通过构造函数来实现对实力属性的继承。这样,即通过在原型上定义方法实现了函数复用,又能够保证每个实例都有它自己的属性。

下面来看一个例子

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
function SuperType(name) {
this.name = name;
this.color = ['red', 'blue', 'green'];
};
//
SuperType.prototype.sayName = function() {
console.log(this.name);
};
//
function SubType(name, age) {
//继承属性
SuperType.call(this, name);
//
this.age = age;
};
//继承方法
SubType.prototype = new SuperType();
console.log(SubType.prototype.constructor); //输出SuperType函数的源码,即此时SubType.prototype.constructor只想SuperType函数
SubType.prototype.constructor = SubType; //将SubType.prototype.constructor指针指回SubType函数
SubType.prototype.sayAge = function() {
console.log(this.age);
};
//
var instance1 = new SubType('Jake', 20)
instance1.color.push('black');
console.log(instance1.color); //'red,blue,green,black'
instance1.sayName(); //'Jake'
instance1.sayAge(); //20
//
var instance2 = new SubType('Greg', 21);
console.log(instance2.color); //'red,blue,green'
instance2.sayName(); //'Greg';
instance2.sayAge(); //21

观察输出结果,便可以发现:两个SubType实例(instance1instance2)既分别有自己的属性,又可以使用相同的方法。

组合继承避免了原型链和借用构造函数的缺陷,融合了它们的有点,所以是JS中最常用的继承模式。而且,instanceofisPrototypeOf()也能够用于识别基于组合继承创建的对象。

下面说说原型链和构造函数的缺点

原型链

缺点:当原型链中包含引用类型值时,原型属性会被所有实例共享;

下面看一个例子

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
function SuperType() {
this.color = ['red', 'blue', 'green'];
}
//
function SubType() {};
//
SubType.prototype = new SuperType(); //继承了SuperType
//
var instance1 = new SubType();
instance1.color.push('black');
console.log(instance1.color); //'red,blue,green,black'
//
var instance2 = new SubType();
console.log(instance2.color); //'red,blue,green,black'

借用构造函数

缺点:如果仅仅使用构造函数,方法都在构造函数中定义,因此函数就无法实现复用了。而且,在超类型的原型中定义的方法,对于子类型而言也是不可见的。

Disqus 加载中...

如果长时间无法加载,请针对 disq.us | disquscdn.com | disqus.com 启用代理